Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Informacje ogólne
 1. Sklep internetowy jest prowadzony przez Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, posiadający osobowość prawną na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmian.), NIP 525-001-12-66, REGON 000001258.
 2. Adres do korespondencji (komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedającym): Uniwersytet Warszawski, Biuro Promocji, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; adres e-mail: sklep@uw.edu.pl, tel. (22) 55 24 062.
§ 2 Definicje
 1. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna a także jednostka organizacyjna, której Ustawa przyznaje zdolność prawną zamierzająca lub dokonująca zamówienia w Sklepie internetowym z wykorzystaniem rejestracji – Konto Klienta lub bez rejestracji. Osoba fizyczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które ukończyły 13. rok życia lub osoby ubezwłasnowolnione częściowo mogą realizować zamówienia w Sklepie na takich samych zasadach jak Klient w ramach określonych właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm.
 2. Sprzedający – Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, posiadający osobowość prawną na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmian.), NIP 525-001-12-66, REGON 000001258.
 3. Serwis – domena internetowa www.sklep.uw.edu.pl zawierająca treści oraz funkcjonalności pozwalające w szczególności na składanie zamówień, zarządzanie nimi oraz ich realizację.
 4. Sklep – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy z wykorzystaniem Serwisu www.sklep.uw.edu.pl
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, dostępny pod adresem www.sklep.uw.edu.pl/regulamin.
 6. Konto Klienta – funkcjonalność oferowana przez Serwis, pozwalająca na korzystanie ze Sklepu, a w szczególności z Koszyka, gromadząca dane dotyczące historii zamówień i preferencji Klienta co do rodzaju płatności.
 7. Koszyk – funkcjonalność oferowana Klientowi przez Serwis, pozwalająca na realizację zamówień.
 8. Adres elektroniczny – aktywne konto e-mail służące w czasie realizacji zamówienia do stałego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Produkt – przedmiot dostępny w Sklepie i oferowany Klientowi do zakupu.
 10. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Forma płatności – sposób dokonania zapłaty za zakupiony Produkt, polegający w szczególności na realizacji płatności w postaci przelewu elektronicznego, tradycyjnego lub za pośrednictwem innego systemu płatności elektronicznych zaakceptowanego przez Sprzedającego.
§ 3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
  a) dostęp do sieci Internet,
  b) korzystanie z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w wersji 11 lub dowolnej innej dostępnej na rynku o parametrach tożsamych lub zgodnych z nowszymi jej wersjami,
 2. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od akceptacji plików cookies oraz polityki prywatności. Brak akceptacji plików cookies może skutkować niewłaściwym funkcjonowaniem Serwisu.
§ 4 Zasady realizacji zamówień w Serwisie
 1. Przeglądanie Produktów oraz ich cen, a także dokonywanie ich zakupu jest możliwe bez rejestracji w Serwisie.
 2. Klient może korzystać z Konta Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Konta Klienta jest nieodpłatne.
 3. Dostarczanie do Sprzedającego lub do Serwisu jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem (treści bezprawne) jest zabronione.
 4. Jakakolwiek ingerencja w Serwis, a w szczególności w jego funkcjonalności lub strukturę, jest zabroniona. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia ewentualnych szkód powstałych w wyniku działania Klienta.
 5. Sprzedający uprawniony jest do zablokowania Konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu lub Serwisu może naruszać obowiązujące przepisy prawa, chronione przepisami prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie informacji na jego Adres elektroniczny. Jeżeli pomimo uprzedzenia Sprzedający stwierdzi, że doszło do naruszenia, o którym mowa, uprawniony jest on do natychmiastowego zablokowania Konta Klienta. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie z Klientem w trybie natychmiastowym umowy, o której mowa w § 5 ust. 4 z winy Klienta.
§ 5 Konto Klienta
 1. W celu założenia Konta Klienta (rejestracji) konieczne jest:
  a) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.sklep.uw.edu.pl/moje-konto,
  b) wskazanie swojego loginu/nazwy Klienta,
  c) wskazanie swojego Adresu elektronicznego,
  d) wskazanie hasła dostępu,
  e) oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu, a tym samym wyrażenie zgody na jego stosowanie,
  f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym w celu realizacji zamówienia.
 2. Po wypełnieniu warunków wskazanych w ust. 1 Klient otrzymuje na Adres elektroniczny wskazany w trakcie rejestracji wiadomość z potwierdzeniem rejestracji Konta Klienta. W celu potwierdzenia woli założenia Konta Klienta konieczne jest potwierdzenie rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w mailu.
 3. Konto Klienta dostępne jest 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 4. Sprzedający dołoży należytej staranności, aby Sklep funkcjonował w sposób nieprzerwany. Sprzedający zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym sprzedający poinformuje na stronie Sklepu.
 5. Sprzedający zastrzega możliwość czasowej niedostępności Produktu w żądanych przez Klienta: kolorystyce, rozmiarze, wersji językowej, ilości itd. Informacja o czasowej niedostępności Produktu udostępniona będzie na stronie Sklepu.
 6. Konto Klienta jest ważne bezterminowo. Z chwilą potwierdzenia Konta Klienta, o którym mowa w ust. 2 dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usługi dostępu do Konta Klienta pomiędzy nim a Sprzedającym na warunkach, które określa Regulamin.
 7. Klient może usunąć Konto Klienta poprzez zaznaczenie opcji „Usuń konto” w zakładce Moje konto”. Z chwilą usunięcia konta rozwiązaniu ulega umowa, o której mowa w ust. 6.
 8. Wszelkie zmiany w Koncie Klienta Klient może wprowadzać za pomocą zakładki „Moje konto” dostępnej po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta.
 9. Logowanie do Konta Klienta następuje przy użyciu danych, o których mowa w § 5 ust. 1, a w szczególności loginu/nazwy Klienta oraz hasła dostępu.
 10. W przypadku utraty hasła dostępu Klient ma możliwość odzyskania możliwości logowania do Konta Klienta za pomocą swojego adresu elektronicznego podanego w formularzu rejestracyjnym
§ 6 Produkty
 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i legalnie wprowadzone na rynek polski. Ponadto Sprzedający oświadcza, iż wolne są one także od wad fizycznych lub prawnych.
 2. Dostępne w Sklepie fotografie Produktów mają na celu przykładowe pokazanie wyglądu Produktu, który w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od zamieszczonej w Sklepie fotografii.
 3. Wszelkie informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, a w szczególności o cenie, uważa się za zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm.
 4. Ceny wskazane w Sklepie zawierają podatek VAT i wyrażone są w walucie polskiej (PLN). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana w Sklepie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen Produktów, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienie złożone po dacie wejścia w życie zmiany ceny, akcji promocyjnej lub wyprzedaży.
§ 7 Zamówienia
 1. Zamówienia z wykorzystaniem rejestracji – Konto Klienta.
  1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Konta Klienta konieczne jest:
   • a) zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu oraz hasła dostępu, o których mowa w § 5 ust. 1 ppkt 2) i 4),
   • b) dokonanie wyboru danego Produktu poprzez dodanie go do Koszyka,
   • c) wskazanie sposobu dostawy spośród udostępnionych przez Sprzedającego, a w szczególności
    miejsca dostarczenia Produktu oraz danych do wystawienia faktury VAT,
   • d) wybranie Formy płatności spośród udostępnionych przez Sprzedającego.
  2. Potwierdzenie zamówienia z wykorzystaniem przycisku „Złóż zamówienie”.
  3. Koszt dostarczenia przesyłki jest zgodny z cennikiem dostępnym pod adresem www.sklep.uw.edu.pl/regulamin, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz jest podawany Klientowi do wiadomości w momencie złożenia zamówienia.
  4. Przed potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje podsumowanie zamówienia wraz ze wskazaniem łącznej ceny zamówienia, obliczonej poprzez dodanie cen poszczególnych Produktów oraz kosztów ich przesyłki na adres wskazany przez Klienta.
  5. Sprzedający oświadcza, iż zamówienie realizowane będzie zgodnie z ust. 1 pkt 3) w ramach udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.
  6. Zamówienie Produktu jest możliwe jedynie po zaakceptowaniu Regulaminu przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki. Klient od chwili zaakceptowania niniejszego Regulaminu jest związany jego treścią.
  7. Potwierdzenie dostępności towaru oraz informacje dodatkowe związane z realizacją zamówienia przesyłane są na Adres elektroniczny Klienta. Aktualny Regulamin udostępniany jest Klientowi w wersji elektronicznej umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
  8. W chwili otrzymania przez Sprzedającego wpłaty za towar na jego rachunek, pomiędzy Sprzedającym a Klientem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia bez rejestracji
  1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie bez rejestracji konieczne jest:
   • a) dokonanie wyboru Produktów poprzez dodanie ich do Koszyka;
   • b) zaakceptowanie Regulaminu;
   • c) wskazanie Adresu elektronicznego;
   • d) wskazanie jednej z udostępnionych przez Sprzedawcę opcji dostawy;
   • e) wskazanie adresu dostawy (jeśli dotyczy);
   • f) wskazanie jednej z udostępnionych przez Sprzedawcę Formy płatności.
  2. W celu dokonania zamówienia Klient powinien zaakceptować zawartość Koszyka, a następnie wskazać dane wskazane w ust. 1.
  3. Postanowienia ust. 1 pkt 2) – 8) stosuje się odpowiednio.
 3. Klient może anulować zamówienie do chwili wskazanej w ust. 1 pkt 7).
§ 8 Zasady dotyczące płatności
 1. Klient dokona płatności za zamówienie w terminie 5 dni roboczych od dnia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 6).
 2. W przypadku braku płatności w terminie wskazanym w ust. 1 zamówienie zostanie anulowane, o czym Sprzedający poinformuje Klienta w formie informacji na Koncie Klienta.
 3. Realizacja płatności może zostać dokonana wedle wyboru Klienta za pomocą następujących form:
  • a) przelew elektroniczny z rachunku bankowego Klienta na rachunek bankowy Sprzedającego,
   b) płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych,
   c) płatność realizowana osobiście w jednostce pocztowej lub oddziale banku realizującego płatności (przelew tradycyjny).

   Klient dokonujący przelewu z konta zagranicznego musi poprzedzić numer konta Sklepu literami: „PL”, a także wpisać kod SWIFT banku, w którym funkcjonuje konto Sklepu: BIGBPLPW.

   Sprzedający wyklucza możliwość dokonywania płatności elektronicznej w walucie innej niż Złoty polski (PLN) oraz gotówką.
 4. Mogące powstać koszty transakcji nie stanowią przychodu Sprzedającego i uzależnione są od cen wskazanych przez podmioty oferujące daną usługę oraz stanowią ich przychód. Koszty te ponosi Klient.
 5. Za realizację płatności uznaje się zaksięgowanie środków na koncie Sprzedającego.
 6. Sprzedający lub operator systemu płatności elektronicznych poinformuje Klienta o zaksięgowaniu środków na koncie.
 7. Sprzedający lub firma kurierska poinformuje Klienta o przygotowaniu przesyłki, a następnie o jej przesłaniu na adres wskazany przez Klienta.
§ 9 Zasady realizacji zamówień
 1. Termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego wynosi 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na jego koncie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Klient ma prawo od umowy odstąpić. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
 2. Sprzedający dopuszcza następujące formy przekazania Produktu Klientowi:
  • a) do rąk własnych Klienta w siedzibie Sprzedającego za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji oraz wydruku potwierdzenia złożenia zamówienia,
  • b) do rąk osoby wskazanej przez Klienta w siedzibie Sprzedającego za okazaniem upoważnienia do odbioru zamówienia, dokumentu ze zdjęciem oraz wydruku potwierdzenia złożenia zamówienia,
  • c) za pośrednictwem profesjonalnego dostawcy zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik 2 do Regulaminu.
 3. Wraz z Produktem Sprzedający przekaże Klientowi wszelkie dostępne mu dokumenty z nim związane, a w szczególności dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora, instrukcje obsługi lub konserwacji zamówionych Produktów.
 4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia przez Sprzedającego poinformuje on niezwłocznie Klienta. Sprzedający zwróci Klientowi niezwłocznie otrzymane od niego świadczenia.
§ 10 Odstąpienie od umowy
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu do Klienta przez Sprzedającego zgodnie z poniższymi zapisami i pouczeniem o odstąpieniu od umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wyłącznie, gdy zwracany towar nie jest uszkodzony oraz jego stan pozwala na dalszą jego sprzedaż.
 3. Odstąpienie od umowy może być dokonane w formie pisemnej lub mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres elektroniczny Sprzedającego wskazany w § 1 ust. 1.
 4. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien:
  • a) wypełnić formularz „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” dostępny
   pod adresem www.sklep.uw.edu.pl/regulamin. Formularz, o którym mowa w zdaniu pierwszym
   stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  • b) przesłać lub dostarczyć Sprzedającemu oryginalny dowód zakupu (paragonu lub faktury VAT)
   wydany wraz z Produktem oraz
  • c) przesłać lub dostarczyć Sprzedającemu kupiony Produkt, którego odstąpienie od umowy
   dotyczy.
 5. Sprzedawca poinformuje Klienta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na Adres elektroniczny Klienta.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Klienta zwróci na rachunek bankowy Klienta lub w inny uzgodniony z Klientem sposób wszystkie dokonane w związku z umową płatności oraz koszty dostarczenia Produktu.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się od zwrotu świadczenia do momentu otrzymania zwrotu Produktu lub potwierdzenia jego nadania. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim 14-dniowy termin biegnie od spełnienia się pierwszego z dwóch wskazanych zdarzeń.
 8. Klient pokrywa wszelkie koszty bezpośrednie związane ze zwrotem Produktu, a w szczególności koszty opakowania i dostarczenia Produktu do Sprzedającego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości Produktu powstałymi w wyniku nieodpowiedniego korzystania z niego a w szczególności używania wykraczającego poza konieczność dokonania podstawowego sprawdzenia funkcjonalności i właściwości rzeczy.
 9. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku gdy Produkt jest:
  • uszkodzony
  • zniszczony lub
  • używany, nienadające się do dalszej odsprzedaży
  • został zwrócony z uchybieniem terminu, o którym mowa w pkt. 1.
§ 11 Postępowanie reklamacyjne
 1. Klient może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w Serwisie lub jego funkcjonalnościach.
 2. Rozpatrzenie reklamacji, o której mowa w ust. 1 następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych. Rozpatrzenie reklamacji następuje w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na dany Adres elektroniczny Klienta.
 3. Wiadomość, o której mowa w ust. 2, obejmuje informacje o sposobie załatwienia sprawy.
 4. W przypadku, gdy zakupiony Produkt jest niezgodny z umową (produkt wadliwy), Klient z zastrzeżeniem ust. 6 może realizować swoje uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi (naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru, odstąpienia od umowy sprzedaży) zgodnie z Ustawą Kodeks Cywilny.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację, o której mowa w terminie 10 dni roboczych od dnia przesłania formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 4, pocztą tradycyjną, w formie skanu za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem zgodnie z § 1 ust. 2. Klient dostarczy do Sprzedającego towar wraz z oryginałem dowodu zakupu (paragonem lub fakturą) w sposób ustalony ze Sprzedającym. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedający. O wyniku postępowania Sprzedający poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty e-mail.
 6. W przypadku Produktów objętych gwarancją zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 9 ust. 3. Klient może skorzystać z uprawnień nimi przyznanymi wedle własnego wyboru zgodnie z zasadami określonymi przez producenta lub Sprzedającego.
§ 12 Ochrona danych osobowych oraz pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klienta w sklepie internetowym (w związku z rejestracją lub procesem składania zamówień bez rejestracji) jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można skontaktować się:
  • a) listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927Warszawa;
  • b) telefonicznie: 22 55 20 000.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@adm.uw.edu.pl. Inspektor ochrony danych nie udziela informacji dot. realizacji zakupów dokonanych w sklepie internetowym.
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w zakresie imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP w celu:
  • a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, rozpatrywania składanych reklamacji, realizacji praw konsumenta (np. do zwrotu towaru), wykonując obowiązki prawne ciążące na Administratorze – art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane osobowe Klienta mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym.
 5. Dane osobowe Klientów przechowywane będą przez okres:
  • a) realizacji umowy, następnie
  • b) wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe;
  • c) w związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 6 lat.
 6. Na zasadach określonych przez RODO, Klientowi przysługuje prawo:
  • a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • b) sprostowania (poprawiania);
  • c) żądania usunięcia (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO)
  • d) ograniczenia przetwarzania,
  • e) do sprzeciwu na przetwarzanie;
  • f) wniesienia skargi na realizowane przez administratora przetwarzanie danych osobowych klienta do Prezesa UODO.
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury.
 8. Sprzedający stosuje pliki cookies. Informacje pozyskiwane dzięki nim mają na celu ciągłe dostosowywanie Serwisu do wymagań Klienta, jego preferencji lub potrzeb w szczególności poprzez właściwe dostosowywanie funkcjonalności, treści oraz usług udostępnionych w Serwisie. Szczegóły dotyczące polityki cookies dostępne są pod adresem https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw/.
§ 13 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności:
  • a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm.,
  • b) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm.,
  • c) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • d) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.W przypadku wątpliwości Regulamin jest stosowany zgodnie z ww. przepisami, a Klientowi przysługują
   uprawnienia nie mniejsze aniżeli tam wskazane.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosowania Regulaminu Sprzedający i Klient rozstrzygać będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przed sądem właściwym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają publikacji w Serwisie. Sprzedający prowadzić będzie archiwum Regulaminów wraz z datami ich obowiązywania. Właściwość Regulaminu w przypadku jego zmiany oznacza się według chwili zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

Załączniki

Sklep UW © 2022 | wykonanie Thenewlook
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Idź do sklepu

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w „Polityce Prywatności”.